English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Search Search
Trang chủ
Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2010 – 2013

Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2010 – 2013 với 59 đại biểu chính thức, tiến hành vào ngày 30 tháng 11 năm 2010, đã làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao.


Đại hội đã nghe Đoàn chủ tịch đại hội trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2007 – 2010, mục tiêu và chương trình công tác của Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2010 – 2013; trên cơ sở ý kiến thảo luận của đại biểu và kết quả biểu quyết những vấn đề quan trọng của mục tiêu và chương trình công tác Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2010 – 2013.

Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Thủy lợi nhiệm kỳ 2010 – 2013 đã ra quyết nghị

1- Nhất trí thông qua các dự thảo Báo cáo của Ban chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2007 – 2010 đã trình trong Đại hội.

2- Giao cho Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2010 – 2013 căn cứ các ý kiến thảo luận, kết quả biểu quyết đã được công bố, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công đoàn cấp trên, của lãnh đạo Đảng ủy, Chi bộ và những ý kiến phát biểu của Đại biểu đại hội để chỉnh lý hoàn thiện văn kiện chính thức của Đại hội .

3- Đại hội giao cho Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn, xây dựng thành chương trình cụ thể cho từng năm và tổ chức thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra việc thi hành Điều lệ Công Đoàn Việt Nam, triển khai công tác công đoàn đến từng đoàn viên hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu do Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ, cụ thể như sau:

a. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Xây dựng một tập thể đoàn kết thực sự và vững mạnh.Nghiêm túc học tập và thực hiện Nghị quyết của Đảng và các Nghị quyết hội nghị BCH Trung ương, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, Nghị quyết công đoàn cấp trên.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua, gắn hoạt động của Công đoàn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ thủy lợi

- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của viên chức, người lao động.

b. Chỉ tiêu phấn đấu:

- 100% người lao động có đủ điều kiện theo Điều lệ được kết nạp vào công đoàn.

- 100% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc, công đoàn Trung tâm đạt danh hiệu tập thể công đoàn xuất sắc.

- Hàng năm giới thiệu 4- 6 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

- Cử 100% cán bộ công đoàn tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn của công đoàn Bộ

4- Đại hội kêu gọi và tin tưởng cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ sở sẽ chung vai sát cánh cùng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2010 – 2013, tích cực trong công tác, tăng cường tự học tự rèn, nâng cao nghiệp vụ, tiếp thu các tiến bộ khoa học, thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu mà Đại hội đã đề ra, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn, nâng cao đời sống cán bộ, công nhân viên trong đơn vị.CÁC TIN KHÁC
Về đầu trang
eurowindow facebook
hiểu đúng về eurowindow
eurowindow tuyển dụng
eurowindow khai trương căn hộ