English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Search Search
Trang chủ
Hoàn thiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ

Ngày 12/8/2010, Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với Tổ công tác Bộ Nông nghiệp và PTNT và lãnh đạo các cục, vụ có liên quan của Bộ về 45 thủ tục hành chính với 28 vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong phương án đơn giản hoá giữa Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và Bộ

Kết thúc buổi làm việc, Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và các đơn vị thuộc Bộ đã thống nhất hầu hết các nội dung, chỉ còn 4 vấn đề, thủ tục vẫn có nhiều ý kiến khác nhau. Để sớm hoàn thiện Phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, sáng 17/8/2010, Tổ công tác Đề án 30 của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức tiếp buổi làm việc giữa Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và các đơn vị liên quan. Buổi làm việc đã thảo luận, xem xét 4 vấn đề, thủ tục còn có nhiều ý kiến khác nhau gồm: Nhóm thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu; thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại; thủ tục kiểm tra, chứng nhận hàng thủy sản tiêu thụ nội địa; vấn đề bãi bỏ văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá. Các bên liên quan đã xem xét, đánh giá, tranh luận về tính cần thiết, hợp lý, hợp pháp của thủ tục nhằm đảm bảo đơn giản hóa thủ tục hành chính, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp vừa đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước. Kết thúc buổi làm việc, các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT và Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất nhiều nội dung về: cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại; đề xuất xây dựng lộ trình cho nhóm thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu, … Tuy nhiên, còn một số nội dung chưa có sự thống nhất cần có sự nghiên cứu thêm như: bãi bỏ Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá trong thành phần hồ sơ thủ tục Cấp chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới, cải hoán, chuyển nhượng; cân nhắc tính hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của việc thực hiện thủ tục Kiểm tra, chứng nhận hàng thuỷ sản tiêu thụ nội địa, … Ngoài ra, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ và Tổ công tác của Bộ còn trao đổi, thống nhất về một số nội dung khác liên quan đến việc hoàn thiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, vấn đề tính toán chi phí tuân thủ, … Kết quả buổi làm việc sẽ là cơ sở quan trọng để đề xuất, lựa chọn phương án tối ưu trình Chính phủ ban hành Nghị quyết đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
CÁC TIN KHÁC
Về đầu trang
eurowindow facebook
hiểu đúng về eurowindow
eurowindow tuyển dụng
eurowindow khai trương căn hộ