English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Search Search
Các dự án điều tra cơ bản

TT Tên hợp đồng Tên cơ quan ký hợp đồng Tỉnh, thành phố
I CÁC DỰ ÁN ĐIỀU TRA CƠ BẢN
1 Điều tra đánh giá thực trạng úng ngập vùng ĐBSH và đề xuất phương hướng khắc phục, thực hiện từ năm 2005 – 2007.N Cục Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và PTNT Vùng ĐBSH
2 Điều tra đánh giá tác động của công trình thủy lợi phục vụ cấp nước nông thôn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, thực hiện từ năm 2005 – 2007. Cục Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và PTNT Miền Trung và Tây Nguyên
3 Điều tra thực trạng hồ chứa phục vụ Chương trình an toàn hồ đập, thực hiện từ năm 2005 – 2007. Cục Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và PTNT  
4 Điều tra cơ bản phân cấp hệ thống công trình thuỷ lợi trên toàn quốc đến năm 2005. Cục Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và PTNT Toàn quốc
5 Điều tra cơ bản về năng lực ngành thủy lợi trên toàn quốc Cục Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và PTNT Toàn quốc
6 Điều tra đánh giá hiệu quả công trình và Chất lượng nước hệ thống thuỷ lợi Dầu Tiếng năm 2006 - 2007; Dự án Đánh giá sự biến đổi lưu vựng hồ Dầu Tiếng sau 22 năm hoạt động. Công ty KTTL Dầu Tiếng – Bộ Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh
7 Điều tra, đánh giá kết quả triển khai công tác O&M và PIM trong một số tiểu dự án nâng cấp, sửa chữa. Cục Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và PTNT  
Về đầu trang
eurowindow facebook
hiểu đúng về eurowindow
eurowindow tuyển dụng
eurowindow khai trương căn hộ