English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Search Search
Quá trình thành lập
Trung tâm được thành lập dựa trên cơ sở sát nhập hai đơn vị là Trung tâm Tư vấn kỹ thuật về Đê điều và Trung tâm Chuyển giao công nghệ quản lý nước và công trình thuỷ lợi.

            Quyết định thành lập:

Quyết định số 03/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuỷ lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

            Quyết định số 15/QĐ-TCTL ngày 31/3/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Thuỷ lợi.

Quá trình thành lập:

              Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Thuỷ lợi là đơn vị trực thuộc Tổng cục Thủy lợi được thành lập dựa trên cơ sở sát nhập hai đơn vị là Trung tâm Tư vấn kỹ thuật về Đê điều (trực thuộc Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão cũ) và Trung tâm Chuyển giao công nghệ quản lý nước và công trình thuỷ lợi (trực thuộc Cục Thuỷ lợi cũ):

 

  Quá trình thành lập của Trung tâm Tư vấn kỹ thuật về Đê điều:

1.    Quyết định số 179 NN-TCCB/QĐ ngày 28/01/1997 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Tư vấn kỹ thuật về đê điều thuộc Cục Phòng chống lụt bão và Quản lý đê điều.

2.    Quyết định số 4481/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Tư vấn kỹ thuật về đê điều trực thuộc Cục Quản lý đê điều và phòng, chống lụt, bão.

3.    Quyết định số 72 QĐ/ĐĐ ngày 26/3/2008 của Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tư vấn kỹ thuật về đê điều trực thuộc Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão.

4.    Quyết định số 99 QĐ/ĐĐ ngày 28/4/2008 Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tư vấn kỹ thuật về đê điều trực thuộc Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão.

 

       Quá trình thành lập của Trung tâm Chuyển giao công nghệ quản lý nước và Công trình thuỷ lợi:

1.    Quyết định số 30/1998/QĐ-BNN-TCCB ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm chuyển giao công nghệ về Quản lý nước và Công trình thủy lợi thuộc Cục Quản lý nước và công trình thủy lợi.

2.    Quyết định số 152/QĐ-TL ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Cục trưởng Cục Thủy lợi về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chuyển giao công nghệ quản lý nước và công trình thủy lợi trực thuộc Cục Thủy lợi.

Về đầu trang
eurowindow facebook
hiểu đúng về eurowindow
eurowindow tuyển dụng
eurowindow khai trương căn hộ