English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Search Search
Dữ liệu về tài chính

SỐ LIỆU VỀ TÀI CHÍNH

A. Số liệu tài chính của Trung tâm Tư vấn kỹ thuật về Đê điều

Tóm tắt về tài sản có và tài sản nợ:
 
Số liệu tài chính của Trung tâm Tư vấn kỹ thuật về Đê điều được tóm tắt trên cơ sở báo cáo tài chính đã được cấp có thẩm quyền kiểm tra, quyết toán.
 
Đơn vị tính: Đồng
 
Chỉ tiêu
Năm 2007
Năm 2008
Năm 2009
Tổng tài sản có
10 295 842 000
9 487 762 000
9.311.573.465
Tài sản có lưu động
7 575 568 000
7 007 133 000
7.096.232.341
Tổng tài sản nợ
10 295 842 000
9 487 762 000
9.311.573.465
Tài sản nợ lưu động
3 794 212 000
2 415 493 000
2.401.969.263
Giá trị lãi ròng
1 056 158 000
2 476 229 000
4.635.873.172
Doanh thu
10 065 968 000
15 304 800 000
22.874.335.266

Tên và địa chỉ ngân hàng cung cấp tín dụng:
 
Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam- Chi nhánh Tp Hà Nội

B. Số liệu tài chính của Trung tâm Chuyển giao công nghệ quản lý nước và công trình thủy lợi.

Tóm tắt về tài sản có và tài sản nợ:
 
Số liệu tài chính của Trung tâm Chuyển giao công nghệ quản lý nước và công trình thủy lợi được tóm tắt trên cơ sở báo cáo tài chính đã được cấp có thẩm quyền kiểm tra, quyết toán.
 
Đơn vị tính: Đồng
 
Chỉ tiêu
Năm 2007
Năm 2008
Năm 2009
Tổng tài sản có

4 870 406 901

5 111 652 698
5 750 762 421
Tổng nợ phải trả

77 855 747

240 437 652
172 951 212
Vốn lưu động

4 792 551 154

4 871 215 046
5 302 461 209
Doanh thu

2 764 090 535

3 875 998 679
3 307 635 262
Lợi nhuận trước thuế

21 499 096

97 801 126
45 074 457
 
 
Tên và địa chỉ ngân hàng cung cấp tín dụng:

Ngân hàng nông nghiệp và PTNT – Chi nhánh Tây Hà Nội
 
Như vậy về mặt tài chính Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Thủy lợi (Trung tâm tư vấn kỹ thuật về Đê điều và Trung tâm Chuyển giao công nghệ quản lý nước và CTTL) đã đảm bảo các yêu cầu để thực hiện các gói thầu giá trị lớn.
Về đầu trang
eurowindow facebook
hiểu đúng về eurowindow
eurowindow tuyển dụng
eurowindow khai trương căn hộ