English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Search Search
Chiến lược phát triển Trung tâm


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2020
 
 
Nếu so với mặt bằng chung trong nước hiện nay thì vị thế của Trung tâm được đánh giá như sau: (i) về chất lượng tư vấn thuộc loại khá, với yêu cầu hội nhập quốc tế trong tương lai thì còn có khoảng cách xa so với các nước trong khu vực cũng như trên thế giới; (ii) về cơ sở vật chất thuộc loại trung bình so với trong nước và lạc hậu với khu vực và thế giới; (iii) về nguồn nhân lực, đạt loại khá so với trong nước; (iv) về công tác hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ thuộc loại trung bình đến kém.

a. Về cơ sở vật chất
Những năm gần đây, Trung tâm đã nỗ lực xây dựng cơ sở vật chất của Trung tâm bằng cả nguồn vốn nhà nước và nội lực. Nhưng, như đánh giá ở trên, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm vẫn trong tình trạng thiếu thốn hoặc xuống cấp. Phòng thí nghiệm địa chất chưa có, phòng làm việc của cán bộ, nhân viên chật hẹp.

b. Về nguồn nhân lực
Lực lượng cán bộ của Trung tâm đông, trẻ, năng động, được đào tạo chính quy, nhưng còn thiếu về kinh nghiệm, cũng như hạn chế về trình độ ngoại ngữ. Mặc dù vậy, so với các đơn vị trong và ngoài Trung tâm, đội ngũ cán bộ của Trung tâm có trình độ đạt vào loại khá. Nếu như biết cách tổ chức để đào tạo theo hướng chuyên sâu, nâng cao trình độ ngoại ngữ, đội ngũ cán bộ Trung tâm sẽ đủ điều kiện để có thể hội nhập quốc tế sớm.

c.  Về công tác tư vấn, chuyển giao công nghệ
Với đặc thù là một Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ, các kết quả nghiên cứu trong nước và quốc tế cần được ứng dụng vào thực tế thông qua các dự án đầu tư xây dựng. Nhưng theo dạng này ở Trung tâm còn rất hạn chế, ở đây chủ yếu mới dừng lại là hoạt động tư vấn, còn mảng chuyển giao công nghệ còn rất hạn chế. Chính vì vậy, chất lượng tư vấn chưa cao so với các công ty tư vấn chuyên nghiệp ngay ở trong nước, cũng như các nước trong khu vực và các nước phát triển.

d.  Về hợp tác quốc tế
Trong thời gian qua, Trung tâm cố gắng tiếp cận và tìm kiếm các cơ hội hợp tác quốc tế nhưng mới chỉ dừng lại trong các cuộc thăm quan, tìm hiểu, chưa có các dự án hợp tác nghiên cứu ứng dụng và tư vấn thiết kế. So với các đơn vị khác trong ngành công tác HTQT của Trung tâm chỉ ở mức trung bình.

QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM  ĐẾN 2020

Quan điểm phát triển Trung tâm
 
Chiến lược phát triển Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao công nghệ thủy lợi được xây dựng dựa trên quan điểm sau:
- Lấy chất lượng làm trọng tâm trong các hoạt động tư vấn và chuyển giao công nghệ, tăng cường năng lực cán bộ để xây dựng thương hiệu cho Trung tâm trên thị trường;
- Lấy chuẩn mực quốc tế làm định hướng cho các hoạt động chuyên môn để đáp ứng nhu cầu hội nhập;
- Chuyên nghiệp hoá trong công tác tổ chức và phát triển nguồn nhân lực: về tổ chức, phát triển các phòng thuộc Trung tâm theo hướng chuyên nghiệp, xây dựng nề lối và tác phong làm việc khoa học. Cơ cấu tổ chức và quy mô nhân lực cần phù hợp với nhu cầu công việc, mạnh dạn sắp xếp lại, đào thải những cán bộ không phù hợp với sự phát triển của Trung tâm.
- Đổi mới mạnh mẽ trong tư duy quản lý và tư duy tư vấn thiết kế, tạo lập môi trường khuyến khích và nuôi dưỡng các ý tưởng sáng tạo.
- Phát triển từng bước, có lộ trình: lấy các hoạt động tư vấn và chuyển giao công nghệ làm nền tảng cho các hoạt động khác, mở rộng các hoạt động ra các nước trong và ngoài khu vực; về lâu dài phải mở rộng và phát triển KHCN trong lĩnh vực thủy lợi, tài nguyên nước, giảm nhẹ thiên tai; trong giai đoạn trước mắt, coi trọng cả 2 lĩnh vực, tập trung vào các hoạt động trong nước, từng bước xúc tiến mở rộng các hoạt động sang một số nước trong khu vực.
Xây dựng Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao công nghệ thủy lợi thành một tổ chức có uy tín về tư vấn, chuyển giao công nghệ thủy lợi, đê kè và biến đổi khí hậu tại Việt Nam; hoàn toàn tự chủ về tài chính; có năng lực hội nhập khu vực và quốc tế.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM  ĐẾN 2020
VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
 
Cơ hội và  những thách thức:
Biến đổi khí hậu, nước biển dâng vừa là thách thức, vừa là cơ hội để Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao công nghệ thủy lợi có nhiều việc làm. Những vấn đề chuyên môn mà Trung tâm cần tập trung hướng vào: Phát triển công nghệ thiết kế xây dựng các công trình chống úng ngập cho các đô thị ven biển; Công nghệ thiết kế xây dựng và nâng cấp đê biển;  An toàn hồ chứa.
 
Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ảnh hưởng đến quy hoạch thủy lợi và các công trình thủy lợi đã có, hệ thống tiêu thoát nước phần lớn phải nâng cấp, mở rộng. Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa làm cho nhu cầu sử dụng nước ngày càng cao, công trình thủy lợi hướng đến đa mục tiêu (cấp nước cho sinh hoạt, cho các khu công nghiệp, nhà máy nhiệt điện,…) tạo công việc cho Trung tâm.
 
An toàn đê đập: Trước diễn biến bất lợi của khí hậu thời tiết, vấn đề an toàn đập ngày càng được quan tâm ở Việt Nam. Công tác tư vấn và chuyển giao công nghệ của Trung tâm phải hướng vào lĩnh vực này, vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là nguồn công việc lâu dài.
 
Bảo vệ và phát triển bền vững vùng ven biển: Vùng đồng bằng sông Hồng có xu hướng ngày càng khô hạn, vùng đồng bằng sông Cửu long và các thành phố lớn ven biển đang có nguy cơ bị đe dọa do nước biển dâng và sự suy giảm lượng nước ngọt chảy về. Nghiên cứu các giải pháp công trình và phi công trình để đối phó và thích ứng với diễn biến khí hậu là hướng chiến lược của Trung tâm.
 
Việc tổng kết các công trình thủy lợi lớn đã và đang xây dựng cũng là việc cần thiết mà Trung tâm phải tham gia, vừa để tiếp cận với thực tế, vừa để có cơ hội áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

Chiến lược xây dựng nguồn lực

Mục tiêu:
 
- Kiện toàn được cơ cấu tổ chức của Trung tâm theo hướng tinh gọn, chuyên môn hoá, mở rộng quyền tự chủ của các phòng đảm bảo sự thống nhất sức mạnh của toàn Trung tâm. Thực hiện đào tạo bắt buộc đối với các chức danh quản lý.
- Tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ nghiệp vụ; cán bộ tư vấn, chuyển giao công nghệ.
- Xây dựng tiềm lực cơ sở vật chất của Trung tâm đạt trình độ khá đến tiên tiến trong khu vực vào năm 2020.

Giải pháp:
a. Kiện toàn cơ cấu tổ chức:
- Chuyên môn hoá các đơn vị thuộc Trung tâm thành 2 khối: (i) khối chức năng, nghiệp vụ; (ii) khối tư vấn, chuyển giao công nghệ, sản xuất, kinh doanh.
- Khối chức năng, nghiệp vụ: sắp xếp theo hướng tinh gọn, có cơ chế tài chính hợp lý để khuyến khích cán bộ yên tâm làm việc.
- Khối tư vấn, chuyển giao công nghệ, sản xuất, kinh doanh: hình thành các nhóm có chuyên môn sâu về các lĩnh vực chủ chốt: an toàn đê kè, hồ đập, tài nguyên nước, biến đổi khí hậu, tưới tiêu, công nghệ môi trường, hiện đại hoá hệ thống thuỷ lợi. Tạo tối đa quyền tự chủ, phát triển theo hình thức doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý kinh tế, tiếp thị sản phẩm. Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn hoá cao, tác phong, lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp, khoa học.

b.  Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, theo hướng chuyên môn hoá:
Xây dựng tiêu chuẩn riêng về chuyên môn, ngoại ngữ phù hợp với từng đối tượng cán bộ. Việc tuyển dụng, đào tạo, bố trí sắp xếp, đánh giá năng lực cán bộ được thực hiện nghiêm túc theo các tiêu chuẩn riêng đó.
 
Thu hút, phát hiện, đào tạo và hỗ trợ những cán bộ có năng lực trở thành những hạt nhân, đưa vào quy hoạch và đề nghị bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo; mạnh dạn tinh giảm số cán bộ không đáp ứng được yêu cầu. Đến năm 2020 bảo đảm 50% có trình độ thạc sỹ trở lên; 90% cán bộ làm việc được bằng tiếng Anh.
 
Thu hút chuyên gia vào làm việc tại Trung tâm và cán bộ của Trung tâm được thực tập và làm việc tại các cơ sở nước ngoài, trước mắt thông qua các chương trình, dự án hợp tác song phương và đa phương, chương trình tình nguyện viên.
 
Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật của từng cá nhân.
Cán bộ tư vấn, chuyển giao công nghệ, nghiệp vụ được tuyển dụng, đào tạo nâng cao, sắp xếp theo nhu cầu công việc.
 
Đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản lý, năng lực sáng tạo,  tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý từ cấp phòng. Yêu cầu bắt buộc cán bộ nghiệp vụ phải có chứng chỉ nghiệp vụ trong lĩnh vực được phân công đảm nhiệm. Coi việc bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ quản lý và cán bộ nghiệp vụ là công việc thường xuyên và cần thiết trong quá trình xây dựng và phát triển của Trung tâm.
 
Bảo đảm thu nhập, chế độ đãi ngộ phù hợp để cán bộ quản lý và cán bộ nghiệp vụ có thể toàn tâm, toàn ý phục vụ cho sự nghiệp phát triển của Trung tâm.
 
Tiến hành công tác đánh giá cán bộ một cách thường xuyên theo các tiêu chí quy định về tuyển dụng, đào tạo và sử dụng cán bộ.

c. Từng bước xây dựng cơ sở vật chất và tăng cường trang thiết bị và phương tiện làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế:
 
Từng bước củng cố khu vực trụ sở hiện nay đảm bảo khang trang, hiện đại, phù hợp với yêu cầu của cơ quan, tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ làm việc.
Xây dựng phòng thí nghiệm địa chất, vật liệu xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế phục vụ công việc của Trung tâm.
Từng bước trang bị cho cán bộ các thiết bị, phần mềm và phương tiện làm việc đáp ứng được nhu cầu từ nguồn vốn tích lũy của Trung tâm.
Xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ, đặc biệt là các thông tin khoa học công nghệ của thế giới.
Xây dựng cơ chế chính sách, định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực thủy lợi, đê điều phục vụ công tác quản lý của ngành.

Chiến lược về
Tư vấn và Chuyển giao công nghệ thủy lợi

Mục tiêu:
 
Xây dựng Trung tâm thành một tổ chức có thương hiệu, trở thành một trong những đơn vị tư vấn đầu ngành có sức cạnh tranh trong nước và khu vực trên lĩnh vực tư vấn và chuyển giao công nghệ thuỷ lợi.
Phấn đấu doanh thu từ dịch vụ tư vấn và chuyển giao công nghệ thủy lợi năm sau cao hơn năm trước khoảng 5-10%, đảm bảo thu nhập cho người lao động tối thiểu gấp 3 lần lương cơ bản.

Giải pháp:
 
Xây dựng cơ chế cho các hoạt động Tư vấn và Chuyển giao công nghệ theo hướng mở rộng quyền tự chủ, nâng cao khả năng cạnh tranh.
Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, xây dựng một số phần mềm để nâng cao năng lực thiết kế, phục vụ sản xuất.
Thực hiện nhiệm vụ chính trị được Bộ, Tổng cục giao. Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành, tham gia phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai.
Nâng cao chất lượng tư vấn và chuyển giao công nghệ bằng việc triển khai thực hiện quy chế quản lý hợp đồng kinh tế, xây dựng và triển khai quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.
Từng bước xây dựng Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật, thí nghiệm vật liệu đạt chuẩn. Kiện toàn, ổn định bộ máy phòng Phòng kiểm định chất lượng, Phòng khảo sát.
Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng công trình đê sinh thái (đê siêu bền theo công nghệ tiên tiến của thế giới) vào xây dựng công trình lấn biển vùng đồng bằng sông Cửu Long góp phần ứng phó có hiệu quả với hiện tượng biến đổi khí hậu, nước biển dâng.
 
Tổ chức các hoạt động giới thiệu, tiếp thị và quảng bá cho các sản phẩm của Trung tâm. Xây dựng thư viện điện tử để khai thác sử dụng tài liệu.
Liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong dịch vụ tư vấn, chuyển giao công nghệ thủy lợi, tài nguyên nước.

Mục tiêu:
 
Tiếp cận các chuẩn mực khoa học - công nghệ của thế giới.
Triển khai được các chương trình, dự án hợp tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ, tạo doanh thu cho Trung tâm.

Giải pháp:
Nhanh chóng tiếp cận các thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực thiết kế đê kè biển, sông và công trình thủy lợi của thế giới trong bối cảnh hội nhập phù hợp với yêu cầu phát triển của Việt Nam.
Đưa cán bộ đi đào tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ với các nước phát triển trên thế giới.
 
Tích cực tiếp xúc với các tổ chức quốc tế nhằm tìm kiếm, thực hiện các dự án hợp tác song phương với các nước. Chủ động đề xuất các dự án, chương trình hợp tác quốc tế với Tổng cục và với Bộ để tìm kiếm nguồn tài trợ và thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, trước mắt tập trung vào một số lĩnh vực được thế giới quan tâm như: biến đổi khí hậu, an toàn hồ đập, quản lý tài nguyên nước, bảo vệ môi trường sinh thái, phòng chống sa mạc hoá.
 
Mở rộng hợp tác với các tổ chức KHCN trong và ngoài khu vực; liên doanh và liên kết được với các doanh nghiệp nước ngoài trong tư vấn và chuyển giao công nghệ.
Từng bước mở rộng được địa bàn hoạt động ra các nước trong và ngoài khu vực, đặc biệt là các nước Đông Dương và các nước Đông Nam Á.

Mục tiêu:
 
Đảm bảo tự chủ về tài chính.
Đảm bảo thu nhập ổn định ở mức khá cho cán bộ.
Tạo nguồn vốn tích luỹ cho các hoạt động phát triển Trung tâm.

Giải pháp:
Xây dựng và triển khai cơ chế chi tiêu nội bộ theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP.
Chủ động tìm kiếm các nguồn tài chính từ kinh phí trong nước và ngoài nước để phát triển cơ sở vật chất và tăng cường trang thiết bị cho Trung tâm.
Khai thác tối đa cơ sở vật chất và nguồn lực hiện có để tăng nguồn thu cho Trung tâm.
Quản lý có hiệu quả các nguồn tài chính của Trung tâm theo cơ chế quản lý tài chính doanh nghiệp.
Xây dựng cơ chế tài chính khuyến khích và thu hút cán bộ giỏi, góp phần từng bước nâng cao vị thế, đảm bảo sự phát triển bền vững của Trung tâm.

GIÁM ĐỐC
 
Nguyễn Viết Tiến
Về đầu trang
eurowindow facebook
hiểu đúng về eurowindow
eurowindow tuyển dụng
eurowindow khai trương căn hộ